Ръководство

Г-жа Лозина Алексиева притежава над 25 години професионален опит в предоставянето на консултантски услуги в областта на оперативно управление, развитие и организационно усъвършенстване на компании в различни сектори, включително в миннодобивната индустрия, металургия, енергетика, фармацевтични предприятия. Специализира в анализ и оценка на управлението на бизнеса, включително ефективността на организацията и хората, разработване на ИТ стратегия, анализ и интегриране на работни процеси и информационни системи в областта на производство, поддръжка на физическите активи, доставки и финанси.

В периода 2001-2016 година е съдружник в КПМГ Централна и ИЗТОЧНА Европа и ръководи направление „Управление и информационни технологии” в България, Албания, Косово и Македония. Ръководи редица проекти в български и международни фирми, държавни организации и финансови институции. Преди да се присъедини към КПМГ, е съсобственик на една от първите български компании за управленско консултиране и разработване на интегрирани информационни системи. Съосновател е на Българската асоциация за управленско консултиране.

Г-жа Алексиева е магистър по бизнес администрация и икономика от Софийски университет и Erasmus University, Ротердам, притежава магистърска степен по автоматика от Технически университет, София. Тя е сертифициран консултант по метода Lean от Cardiff Business School, сертифициран одитор на информационни системи (CISA) от ISACA и притежава редица международни сертификати в областта на финанси, управление на риска и управление на информационните технологии в предприятията.
Доц. д-р Атанас Георгиев е издател и гл. редактор на Publics.bg и сп. „Ютилитис”. Той е щатен преподавател (от 2007 г.) и Директор на магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” към Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ). Защитава дисертация на тема „Институционалната независимост на националния енергиен регулатор в България“ и е завършил магистратури по „Енергийна икономика“ и по „Финанси и банково дело” в СУ. Преподава в курсове на Дипломатическия институт към МВнР на Република България и е автор на множество публикации за енергийния отрасъл.

Атанас е посетил редица специализации във водещи институции: IVLP/Global Energy Security на Държавния департамент на САЩ, Generation Next на Россотрудничество, Ценообразуване и Бенчмаркинг в Public Utility Research Center (Флорида), Енергийно право във Florence School of Regulation и др. Член е на International Association for Energy Economics. От 2016 г. е избран и за член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет. Консултант по преструктуриране в енергетиката в Юкономикс (2005-2009 г.) и в „Пъблик сървисис” (от 2010 г. досега).
Г-н Доминик Хамерс е изпълнителен директор на Геотехмин ООД от ноември 2011 г. От 2014 г. е председател на Борда на директорите на Геострой АД, а от 2015 г. - член на Надзорния съвет на Елаците-Мед АД, дружества от група ГЕОТЕХМИН.
Той е икономист инженер, магистър по банкиране и финанси. Завършил е през 1986 г. Католическия университет в Льовен, Белгия.
Продължава образованието си със специализиран курс по бизнес среда във френския институт INSEAD, Франция, и обучение в рамките на ускорена програма за общ мениджмънт в London Business School.

Доминик Хамерс има повече от 20 години опит в сферата на индустрията с цветни метали, където е бил ангажиран предимно с търговска и управленска дейност – от доставки на концентрат до продажби на метали на стоковата борса, а също и на дериватни и попътни продукти в производството на мед, цинк и германий. Опитът му включва хеджиране на метали и валути.
Доминик Хамерс работи последователно като:
• Ръководител на представителството на UMICORE Marketing Services в Москва (1993 – 1997)
• Търговски директор на Юмикор Мед АД, гр. Пирдоп (1997 – 2002)
• Мениджър в UMICORE Business Group Zinc, Белгия (2003 – 2006)
• Генерален директор на UNIVEG България (2006 – 2011)
Владее фламандски, френски, английски и български.
Инж. Иван Иванов е председател на Българска асоциация по водите (БАВ) от 2012 г. Член е на Управителния съвет на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EUREAU) и Фондация Европейската бенчмаркинг корпорация (EBC Foundation). Представител е на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Изпълнителен директор е на сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура” (ИКПИ).

Завършва Френската гимназия в столицата и Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ). Магистър е по бизнес администрация от Франкофонския институт по администрация и управление (IFAG) в София и от Американския университет в България (AUBG). Специализира във Висшия национален институт за химични технологии (ENSIGC) в Тулуза, Франция.

Зает е в областта на водния сектор и ВиК отрасъла от 1999 г. като 11 години работи в „Софийска вода” АД, където заема постовете главен секретар и прокурист.
Доц. д-р инж. ПАВЕЛ ПАВЛОВ е заместник ректор на Минно-Геоложки Университет “Св. Иван Рилски“. Член на Световната асоциация на минните професори, Член на Асоциацията „Заслужил миньор“ – Удостоен с пореден диплом №6 на TU-Bergakademie, Freiberg, Germany, Член на Федерацията на научно - техническите съюзи – секция Минно дело, геология и металургия, Член на ПК „Околна среда” към Българска минно – геоложка камара. Консултант на проект „Разширение на Софийското метро: Етап 2 – Лот 1 „Обеля- Надежда” и Лот 2 „Младост І - Цариградско шосе”“. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Консултант на фирма „Евро Алианс“ по отношение на подземното строителство.

Завършва Минно-Геоложки Университет “Св. Иван Рилски“ специалност „Разработка на полезни изкопаеми”. През 2006 година придобива докторска степен, от 2008 заема длъжността Доцент в катедра „Подземно строителство“. От 2011 заема длъжност на Заместник ректор по научноизследователската дейност. Специализира няколко кратно в TU-Bergakademie, Freiberg, Germany и Insitute for Sustainable Waste Management and Technology University of Mining, Leoben, Austria. Притежава три броя патенти и изобретения. Автор е на множество статии и публикации в страната и чужбина. Ръководи и участва в множество проекти през последните години.
Г-н Валерий Конев е от 23 години в СКФ България, като 15 от тях е управител на търговското представителство на лидера в лагерния бизнес – шведския концерн SKF. Член е на Надзорния съвет на СКФ Берингс България (производственото предприятие на СКФ в България) и член на УС на Клъстер Мехатроника и Автоматизация.

Завършва Техническия Университет София, както и Университета за национално и световно стопанство София.