За нас

Сдружението „Българска асоциация за управление и поддръжка на активи и съоръжения“ обединява физически и юридически лица и цели повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване на управлението на физическите активи

Сдружението обединява интереса в сферата на управлението на физическите активи на големи производствени предприятия, компании, извършващи дейност в областта на ремонта, управлението и поддръжката на физически активи, университети, както и на професионалисти в областта.

Основните цели, които „Българска асоциация за управление и поддръжка на активи и съоръжения“ поставя пред себе си са:

  • да създаде платформа за споделяне на знания, опит и добри практики между професионалистите в сектора, предприятията от капиталоемките отрасли на икономиката, консултантите и ремонтните компании;
  • да подпомага изграждането и повишаването на професионалните умения и компетенции на служителите, свързани с ремонта и поддръжката на активи и съоръжения;
  • да партнира с техническите университети и средните професионални училища и да насърчава подготовката на компетентни кадри в областта на управлението на физическите активи и поддръжката;
  • да създава условия за международен обмен на опит;
  • да насърчава техническите, технологичните и управленските иновации, както и цялостното развитие на управлението на физическите активи и поддръжката като ключова област, необходима за пълноценното функциониране на стратегически отрасли в националната инономика като енергетика, металургия, добивна промишленост, машиностроене, строителство и др.